۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری دفتر منابع انسانی و تحول اداری
صفحه اصلی
بخشنامه هاي اداري

قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با نظام اداري

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

1

22/10/1337

-

قانون

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري

كاركنان (و اعضاي خانواده‌شان) دولت و يا شهرداري‌ها و يا دستگاه‌هاي وابسته به آن‌ها به‌استثناي شركت‌هاي تعاوني كارمندان در امور مربوط به تعاون؛ نمي‌توانند در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا ‌مجلسين يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آن‌ها و يا مؤسسات مذكور در بند 4 و 6 اين ماده شركت نمايند.

مجلس

2

11/10/1337

-

قانون

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.

مجلس

3

11/11/1383

61674/ت 32143 هـ

تصويبنامه هيأت دولت

بخشنامه اضافه شدن كليه شهرستان‌هاي استان خراسان جنوبي به فهرست قلمرو جغرافيايي موضوع ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب‌افتادگي‌هاي استان‌ها ...

اضافه شدن كليه شهرستان‌هاي استان خراسان جنوبي به فهرست قلمرو جغرافيايي موضوع ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب‌افتادگي‌هاي استان‌ها و مناطقي كه شاخص‌هاي توسعه آن‌ها زير شاخص ميانگين كشور است.

معاون اول رئيس‌جمهور

4

01/11/1390

277796

بخشنامه

بخشنامه مجوز تبديل وضع نيروهاي قراردادي انتقالي از دستگاه‌هاي اجرايي تهران به دستگاه‌هاي اجرايي استان يا از مركز استان به ساير مناطق

تغيير وضعيت نيروهاي قراردادي انتقالي از دستگاه‌هاي اجرايي تهران به دستگاه‌هاي اجرايي استان و يا از مركز استان به ساير مناطق استان و از مراكز شهرستان‌ها به مناطق كمتر توسعه‌يافته استان در اختيار آن استانداري قرار مي‌گيرد تا آگهي استخدامي تنظيم و حداكثر تا تاريخ 15/12/1390 آزمون استخدامي از بين داوطلبان واجد شرايط برگزار گردد.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور


 

 رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

5

09/12/1390

31579/90220

بخشنامه

بخشنامه توضيحي براي مجوز صادره قبلي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي

منظور از نيروهاي قراردادي (قبل و بعد از 29/12/1389)، نيروهاي قرارداد كار معين (مشخص)، قرارداد خريد خدمت و نيروهاي قراردادي كه محل پرداخت حقوق آنان از محل طرح‌هاي عمراني بوده ولي در امور جاري دستگاه فعاليت مي‌كنند، مي‌باشد و كليه نيروهاي قراردادي واجد شرايط بايد از انتشار آگهي استخدامي اطلاع يابند.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

6

23/02/1391

4355/91/220

بخشنامه

بخشنامه تنظيم آگهي و برگزاري آزمون استخدامي

استانداري مي‌بايست آگهي استخدامي را حداكثر در سقف مجوزهاي تخصيص‌يافته و پست‌هاي بلاتصدي دستگاه‌هاي اجرايي استان برگزار نمايد. حداقل پانزده روز قبل از برگزاري آزمون، زمان و دو نسخه از سؤالات عمومي به‌صورت محرمانه براي تائيد به اين معاونت ارسال شود.

معاونت راهبردي و منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

7

01/03/1391

5799/91/222

بخشنامه

بخشنامه پيرامون كارمندان رسمي آزمايشي

تغيير پست سازماني كارمندان رسمي آزمايشي در همان رشته شغلي بلامانع است و تغيير رشته شغلي موكول به پايان دوره آزمايشي است. ارتقاي طبقه شغلي كارمندان رسمي آزمايشي، در صورت استحقاق و رعايت مقررات مربوط (به‌استثناي ارائه مدرك تحصيلي بالاتر) بلامانع است و اعمال مدارك تحصيلي جديد و بالاتر كارمندان رسمي آزمايشي موكول به پايان دوره آزمايشي (احتساب از تاريخ استحقاق) است. انتقال و مأموريت اين كاركنان مجاز است. كارمندان زن رسمي آزمايشي حق استفاده از خدمت نيمه‌وقت بانوان را ندارند و مرخصي بدون حقوق براي اين كاركنان در دوره آزمايشي تا 2 ماه متوالي خواهد بود.

رئيس امور نظام‌هاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

8

09/03/1393

1196359

بخشنامه

بخشنامه اعتبار دهي جوايز ملي بهره‌وري و تعالي سازماني

كليه سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي دولتي، صرفاً مجاز به شركت در ارزيابي و اعطاي جوايزي هستند كه اعتبار لازم را از سازمان ملي بهره‌وري ايران كسب نموده باشند.

سازمان امور اداري و استخدامي

9

24/03/1393

3699/93/200

بخشنامه

بخشنامه چگونگي محاسبه فوق‌العاده بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در پاداش بازنشستگي

باوجود رفع ابهام شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني از عبارت «حقوق و مزاياي مستمر»، همچنان از مفاد ماده (107) قانون مديريت خدمات كشوري، در خصوص چگونگي محاسبه فوق‌العاده بند (10) ماده (8) اين قانون در پاداش بازنشستگي، تفاسير متفاوت ارائه مي‌شود، لذا اجراي بخشنامه شماره 3299/93/200 تاريخ 13/3/93 موكول به اخذ تفسير از مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

10

15/04/1393

5051/93/212

بخشنامه

بخشنامه استفساريه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

نداشتن توانايي انجام كار تمام‌وقت شرط اصلي برخورداري از امتياز پست همطراز بوده است، چنانچه افراد داراي شرايط يادشده در آن وزارتخانه شاغل مي‌باشند مراتب را به همراه مستندات مربوط ارسال نمايند تا موردبررسي و اقدام قرار گيرد.

رئيس امور ساختارهاي سازماني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

11

17/04/1393

5272/93/200

بخشنامه

بخشنامه صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري

انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرايط توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه در سطح ملي و استاني و تهيه و تدوين برنامه زمانبندي اعمال نظارت و بازرسي از واحدهاي ستادي و خارج از مركز انجام نظارت و بازرسي‌هاي داخلي به‌صورت دوره‌اي يا موردي به شيوه حضوري و يا غيرحضوري از نحوه اجراي احكام مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضوابط و ساز و كارهاي تعيين‌شده.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

12

14/04/1393

29620

بخشنامه

بخشنامه مرتبط با قانون افزايش مرخصي زايمان به مدت 9 ماه

اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي گذاشته شود و در بخش خصوصي هم اجراي آن را به تشخيص كارفرما گذاشته تا از محل منابع در اختيار در صورت صلاحديد اقدام نمايند.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

13

02/06/1393

7361/93/225

بخشنامه

بخشنامه حذف مدرك تحصيلي ديپلم از شرايط احراز مشاغل حسابدار و مسئول خدمات مالي

عبارت «يا گواهينامه ديپلم كامل متوسطه و يا همتراز» از قسمت اخير بند «تحصيلات و معلومات» شرايط احراز مشاغل «حسابدار» و «مسئول خدمات مالي»، حذف شده است.

معاونت سرمايه انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

14

17/04/1393

5271/93/200

بخشنامه

بخشنامه كسر حق بيمه از اضافه‌كار كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

كسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه‌كار كارمندان مشترك صندوق تأمين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مجاز نمي‌باشد. در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ايام بارداري و بيماري كاركنان رسمي و ثابت دستگاه‌هاي اجرايي كه مشترك صندوق تأمين اجتماعي مي‌باشند، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي ايام بارداري و بيماري كاركنان مذكور با رعايت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

15

24/04/1393

5697/93/200

بخشنامه

بخشنامه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب‌رجوع

بهبود اصلاح و مكانيزه نمودن فرآيندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل مرتبط با ارباب‌رجوع كه تاكنون اصلاح‌نشده است و همچنين سنجش و ارزيابي از نحوه اجراي فرايندهاي اصلاح‌شده است.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

16

5/9/1393

11852/93/206

تصويب‌نامه

تصويب نامه تشكيل شوراي راهبردي توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استاني

به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اين مصوبه در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان، شوراي راهبري توسعه مديريت استان در تمام استانداري‌ها، با رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

رئيس‌جمهور

17

5/9/1393

11851/93/206

تصويب‌نامه

تصويب نامه برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي

(«برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي» تصويب شده توسط شوراي عالي ممهور به مهر دبيرخانه شورا)

رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

18

11/9/1393

12175/93/200

بخشنامه

بخشنامه دستورالعمل تعيين وضعيت كارمندان آزمايشي

تائيد صلاحيت كارمندان آزمايشي و تعيين وضعيت آنان، بر اساس اين دستورالعمل صورت خواهد پذيرفت و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است. تبديل حكم استخدامي كارمند پس از طي دوره آزمايشي سه‌ساله و يا دوساله (تمديدي) به رسمي، مشروط به احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل است.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

19

7/10/1393

13472/93/200

بخشنامه

بخشنامه ساماندهي كميته‌هاي تخصصي مرتبط با مسائل مديريتي و اداري

موضوع ساماندهي كميته‌هاي تخصصي مرتبط با مسائل مديريتي و اداري؛ عناوين و تركيب‌ها و شرح وظايف كميته‌هاي مذكور مي‌باشد.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

20

15/11/1393

142705

تصويب‌نامه

تصويب نامه تشكيل كارگروه توسعه مديريت استانداري

از تاريخ ابلاغ تصويب‌نامه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/93 شوراي عالي اداري در خصوص تشكيل «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استاني»؛ عنوان كميسيون تحول اداري استانداري، به «كارگروه توسعه مديريت استانداري» تغيير نام مي‌يابد.

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

21

28/10/1393

127675/ت50642هـ

تصويب‌نامه

تصويب نامه برنامه جامع اصلاحات اداري

تمامي دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه عملياتي اصلاحات اداري و ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه در چهارچوب برنامه‌هاي مندرج در آن اقدام و پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجرا نمايند. سهم هر يك از دستگاه‌ها در سقف درصدهاي پيش‌بيني‌شده در احكام برنامه‌هاي يادشده بر اساس تفاهم دستگاه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعيين مي‌شود.

معاون اول رئيس‌جمهور

22

5/11/1393

134700

بخشنامه

بخشنامه تبديل وضعيت از خريد خدمت به پيماني

دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند وضعيت استخدامي كاركناني را كه در تاريخ ابلاغ دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/87 هيأت عمومي ديوان تحت عنوان «خريد خدمت» در اختيار داشته و در حال حاضر نيز از خدمت آنان به‌صورت قراردادي استفاده مي‌نمايند، به استخدام پيماني تغيير وضعيت دهند: به‌كارگيري اوليه بر اساس تصويب‌نامه شماره 17598 مورخ 23/3/62 هيأت وزيران و در همان دستگاه به‌صورت خريد خدمت اشتغال داشته باشند؛ همكاري آنان با دستگاه در تاريخ مذكور در قالب طرح‌هاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي نباشد؛ شغل آنان در تاريخ مذكور درعداد مشاغل كارگري باشد.

معاون نوسازي اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

23

13/11/1393

140521

بخشنامه

بخشنامه ارزيابي عملكرد كاركنان و ضوابط تمديد قرارداد كاركنان غيررسمي

تمديد كارمندان غيررسمي با عنايت به ارزيابي عملكرد با رعايت شرايط ذيل امكان‌پذير است: نياز واحد مربوط به ادامه خدمات كارمند و وجود اعتبار لازم؛ تأييديه گزينش؛ عدم محكوميت بر اساس ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري؛ كسب حداقل 80 امتياز از مجموع عوامل فرم ارزيابي عملكرد كارمندان.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

24

2/12/1393

150155

شيوه نامه

شيوه نامه كسب اجازه از وزير محترم در مورد حالات استخدامي افرادي كه پرونده‌شان در هيأت تحت رسيدگي است

در مواردي كه پرونده متهم در هيئت‌ها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم‌گيري نسبت به حالت استخدام وي منوط به كسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي است.

معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت كشور

25

23/12/1393

156822

قانون

ابلاغ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در تاريخ 04/12/1393 به تصويب مجلس رسيد.

رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

26

24/12/1393

170061

بخشنامه

بخشنامه ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذشده توسط كارمندان در حين خدمت

ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره يك آن، آثار استخدامي مدارك تحصيلي مأخوذه نسبت به مدارك تحصيلي ارائه‌شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني (به‌استثناي كاركناني كه قبل از ابلاغ اين تصويب‌نامه مشغول به تحصيل بوده‌اند)، تنها براي يك مقطع تحصيلي بالاتر قابل احتساب مي‌باشد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

27

24/12/1393

170246

بخشنامه

بخشنامه فوق‌العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري

در اجراي تصويب‌نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 15/11/1393 هيأت وزيران، به‌منظور اجراي صحيح و قانوني فوق‌العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (98) قانون مديريت خدمات كشوري براي حداكثر (25) در صد مشاغل واجد شرايط مصرح در بند مذكور در واحدهاي ستادي دستگاه‌هاي مشمول، اخذ تأييديه فهرست عناوين مشاغل برخوردار و همچنين بار مالي ناشي از اجراي مصوبه به‌نحوي‌كه متوسط پرداختي به كاركنان مشمول از شصت درصد سقف تعيين‌شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننمايد، از اين سازمان الزامي است. بديهي است اعمال فوق‌العاده يادشده بدون طي فرآيندهاي مقرر، فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل‌پيگيري است.

معاون نوسازي اداري و سرپرست معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

28

25/12/1393

170751

بخشنامه

بخشنامه نحوه انتقال نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در ابعاد عمومي و اختصاصي به سامانه جامع مديريت عملكرد دولت

دستگاه‌هاي اجرايي الزامي به استفاده از نرم‌افزار خاص مربوط به شركتي خاص ازجمله نرم‌افزار تسما، ندارند. لذا به‌منظور تجميع گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، آن دسته از دستگاه‌هايي كه از سامانه مديريت عملكرد «تسما» استفاده نمي‌كنند، لازم است نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه متبوع را با رعايت مفاد «دستورالعمل انتقال نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در ابعاد عمومي و اختصاصي به سامانه جامع مديريت عملكرد دولت» كه در آدرس www.rndhc.ir قرار گرفته است، به سامانه مذكور منتقل نمايند.

معاون نوسازي اداري و سرپرست معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

29

26/12/1393

172556/206

تصويب نامه

تصويب نامه دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي

دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند حداكثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نيروي انساني را به تفكيك دو بخش ستادي و عملياتي در افق زماني 2 ساله، با رعايت الزامات قانوني تدوين و براي تأييد به سازمان ارائه نمايند.

رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

30

27/12/1393

173707

بخشنامه

بخشنامه نحوه ساماندهي كاركنان قراردادي و كارگران مشمول قانون كار

با عنايت به تعريف كارمند دستگاه اجرايي در ماده (7) قانون مديريت خدمات كشوري كه شامل كاركنان قراردادي نيز مي‌شود و مواد 6 و 32 اين قانون كه پست سازماني را براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته است و بيان مي‌دارد هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متصدي يكي از پست‌هاي سازماني خواهند بود، لذا دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به استناد احكام فوق‌الذكر افراد موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري را تا سقف 10٪ پست‌هاي سازماني و به‌شرط دارا بودن شرايط احراز شغل به پست‌هاي سازماني منصوب نمايند. در اين صورت، مجموع كارمندان هر دستگاه اعم از رسمي، پيماني، قراردادي موضوع تبصره ماده 32 و كارگري موضوع ماده 134 قانون مديريت خدمات كشوري از تعداد پست‌هاي سازماني مصوب آن دستگاه بيشتر نخواهد بود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

31

20/1/1394

26/180/2

رأي ديوان

ابطال بند 3 بخشنامه شماره 14900/92/222 مورخ 29/08/1392 رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

بند 3 بخشنامه مبني بر اينكه «كاركناني كه همسر آنان شاغل نبوده و خانه‌دار مي‌باشند مي‌توانند از مرخصي دو هفته تشويقي استفاده نمايند.» مغاير حكم پيش‌گفته مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.

مديركل ديوان محاسبات استان خراسان جنوبي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

32

22/1/1394

4657/45545

بخشنامه

بخشنامه برقراري حقوق و مزايا فقط در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد

كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند در هرگونه تصميم‌گيري و برقراري حقوق و مزايا با كسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (كه به تأييد رئيس‌جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيأت وزيران عمل كرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به‌ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ نمايند.

معاون اول رئيس‌جمهور

33

28/2/1394

23587

شيوه نامه

شيوه نامه عدم احتساب مجدد خدمت نظام‌وظيفه براي ايثارگران به‌عنوان خدمات داوطلبانه

با توجه به اينكه مدت خدمت نظام‌وظيفه جزو سنوات قابل‌قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي و همچنين سنوات قابل‌قبول دولتي قبل از ابلاغ محاسبه 4/3 مدت خدمت در جبهه به‌عنوان داوطلبانه مورد احتساب قرار گرفته است بنابراين احتساب مجدد آن براي افراد مذكور به استناد ماده 27 قانون جامع خدمات‌رساني ايثارگران موضوعيت ندارد.

مديركل توسعه منابع انساني وزارت كشور

34

29/2/1394

26167

بخشنامه

بخشنامه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان

كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام در خصوص تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغيير ضرايب حقوقي و ... در نظام پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و نيز استخدام‌هاي جديد، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (و يا واحد استاني آن حسب مورد) را به‌ويژه از جهت امكان تأمين بار مالي ناشي از آن اخذ نمايند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

35

3/3/1394

25922

قانون

ابلاغ قانون تمديد مدت آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري

مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد شد.

رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

36

3/4/1394

50960

بخشنامه

بخشنامه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

بازنشستگي پيش از موعد كاركنان با رعايت قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و آيين‌نامه اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات ذي ربط در سقف حداكثر پنج درصد اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي (ملي و استاني) با مسئوليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور، بدون سنوات ارفاقي و با پرداخت كامل پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي موضوع ماده (107) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت سقف حداكثر پنج درصد اعتبارات هزينه‌اي مجاز است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

37

6/4/1394

48891/206

تصويب نامه

تصويب نامه ضوابط سازمان‌دهي وظايف و فعاليت‌هاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 11/3/94 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند (2) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، به‌منظور اصلاح ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با رويكرد چابك سازي، منطقي سازي و نظم‌بخشي به تشكيلات آن‌ها، ضوابط سازمان‌دهي وظايف و فعاليت‌هاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را تصويب نمود كه براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

38

6/4/1394

48892/206

تصويب نامه

تصويب نامه ضوابط تأمين دستياران ستادي

براي آن دسته از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل تحت نظر رئيس‌جمهور و مؤسسات دولتي و استانداري‌هايي كه متقاضي استفاده از اين مصوبه مي‌باشند، متناسب با تعداد پست‌هاي سازماني معاونت وزير، ادارات كل و دفاتر ستادي تخصصي و عناوين همسطح، در چارچوب شرايط تخصصي احراز مشاغل و معيارهاي پيش‌بيني‌شده در اين مصوبه نسبت به تأمين نيروي انساني متخصص اقدام مي‌گردد.

رئيس‌جمهور

39

8/4/1394

382/200

مصوبه

ابلاغ مصوبه نظام ملي آدرس گزاري مكان محور كشور (GNAF)

GNAF امكان بررسي و صحت‌سنجي يك نشاني فيزيكي به همراه موقعيت و مختصات جغرافيايي آن را در كشور مقدور مي‌سازد. همچنين به‌واسطه ايجاد و راه‌اندازي پايگاه ملي GNAF امكان تعيين موقعيت دقيق نشاني‌هاي فيزيكي حاصل خواهد شد.

شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور

40

21/4/1394

50724

شيوه نامه

شيوه نامه بازنشستگي جانبازان

در صورتي‌كه مبناي بازنشستگي آن‌ها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن معاف و آخرين حقوق قبل از بازنشستگي براي آنان محاسبه خواهد شد و در غير اينصورت وفق مقررات مربوط به ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه، معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي در دو سال آخر خدمت ملاك عمل خواهد بود.

وزارت كشور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

41

14/5/1394

83078

بخشنامه

بخشنامه رفع انحصار مركز آموزش مديريت دولتي در برگزاري دوره‌هاي مديريتي و مشاغل عمومي و برخي موارد مهم ديگر

دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند دوره‌هاي آموزشي مديران حرفه‌اي را رأساً و يا از طريق مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري (مركز آموزش مديريت دولتي) و واحدهاي استاني، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، برنامه‌ريزي و اجرا نمايند. آموزش‌هاي مديران سياسي (مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري) صرفاً به عهده مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري (مركز آموزش مديريت دولتي) مي‌باشد.

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور

42

26/5/1394

63132

قانون

ابلاغ قانون تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ...

قانون تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381 ابلاغ گرديد.

رئيس‌جمهور

43

27/5/1394

63272

قانون

ابلاغ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم

قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس‌جمهور

44

28/5/1394

67599/51006

بخشنامه

بخشنامه تفويض اختيارات مربوط به دولت

تفويض اختيارات مربوط به دولت محدود به اصول 127 و 138 قانون اساسي است و كليه كارگروه‌ها، كميسيون‌ها و ساير عناوين مشابه كه تا تاريخ 27/5/92 تشكيل شده و اختيارات هيئت‌وزيران به آن‌ها تفويض شده، لغو مي‌گردد و هرگونه اقدام پس‌ازآن فاقد اعتبار است.

معاون اول رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

45

11/6/1394

76571

بخشنامه

نظريه امكان پرداخت هم‌زمان امتياز فوق‌العاده ايثارگري بند (2) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (51) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

نظريه شماره 201/163 مورخ 94/3/5 دبير شوراي حقوقي و مديركل حقوقي و بررسي‌هاي فني ديوان محاسبات كشور در خصوص امكان پرداخت هم‌زمان امتياز فوق‌العاده ايثارگري بند (2) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (51) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

وزارت كشور

46

13/7/1394

91011

اصلاحيه قانون

ابلاغ قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات به پيوست اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي در ماده 9 قانون مزبور

در ماده (9) قانون مذكور بعد از عبارت «معافيت‌هاي مالياتي عوارض) علامت (،) اضافه مي‌گردد.

رئيس‌جمهور

47

11/8/1394

1039/180/2

رأي ديوان

ابطال بخشنامه شماره 6335/110/دم مورخ 22/12/1391 و 6392/110/دم مورخ 27/12/13914 معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري و بخشنامه شماره 443/2ب مورخ 21/01/1392 دبير شوراي عالي گزينش

مفاد بخشنامه‌هاي صدرالذكر كه متضمن تسري حكم بند يادشده به مشاغلي نظير متصديان پست‌هاي سازماني پيش‌بيني‌شده در واحدهاي حراست و گزينش است به دليل اينكه مشاغل مذكور در زمره عناوين مندرج در بند يادشده تلقي نمي‌شوند به‌منزله توسعه حكم قانونگذار و خارج از حيطه صلاحيت‌ها و اختيارات مرجع وضع آن ارزيابي و مغاير با قانون هستند.

مديركل ديوان محاسبات استان خراسان جنوبي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

48

27/8/1394

232712

بخشنامه

بخشنامه انتقال سوابق مربوط به ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان و همچنين سامانه نظام مديريت عملكرد از استانداري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي

در اين نامه درخواست شده است تا سوابق مربوط به ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان و همچنين سامانه نظام مديريت عملكرد از استانداري به آن سازمان انتقال يابد.

نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

49

9/9/1394

252472

بخشنامه

بخشنامه بازنشستگي پيش از موعد ...

به‌موجب بخشنامه فوق‌الذكر بازنشستگي پيش از موعد با رعايت قانون بازنشستگي پيش از موعد و آيين‌نامه اجرايي آن و در سقف حداكثر 5 درصد اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌هاي اجرائي (ملي و استاني) بدون سنوات ارفاقي و در صورت پرداخت كامل (يكجاي) پاداش پايان خدمت بر اساس سنوات خدمت انجام‌شده و ذخيره مرخصي استحقاقي متقاضيان بازنشستگي واجد شرايط (با هدف جلوگيري از انتقال كسري اعتبار به سنوات بعدي) مجاز مي‌باشد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

50

10/9/1394

120984

رأي ديوان

اثر ابطال بند 1 ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

اثر ابطال بند 1 ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به زمان صدور رأي 04/12/1393 اعلام داشته است.

وزارت كشور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

51

12/9/1394

120000

قانون

ابلاغ قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

در بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/89 قبل از عبارت «فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌درصد» عبارت «همسران و» و قبل از عبارت «فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت»، عبارت «همسران و» اضافه مي‌شود.

رئيس‌جمهور

52

16/10/1394

138211

دستور العمل

دستورالعمل اجرايي كارگروه توسعه مديريت استانداري‌ها

به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اين مصوبه در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان، شوراي راهبري توسعه مديريت استان در تمام استانداري‌ها، با رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و منابع وزير كشور

53

23/10/1394

1302/180/2

بخشنامه

مبناي احتساب پاداش پايان خدمت قابل پرداخت به كاركنان متقاضي بازنشستگي پيش از موعد

منظور از عبارت «پرداخت كامل پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي» در بند مذكور، تأمين و پرداخت كل وجوه متعلقه بر اساس سنوات خدمات (به ازاي هرسال خدمت يك ماه و وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره‌شده طبق ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري) مي‌باشد.

مديركل ديوان محاسبات خراسان جنوبي

54

9/12/1394

394754

بخشنامه

بخشنامه ابلاغ دوره‌هاي آموزشي مشاغل كارشناس حقوقي، حسابدار، ذيحساب، حسابرس، مسئول خدمات مالي

اين دوره‌ها در زمره آموزش‌هاي عمومي و شغلي، مصوب تلقي شده و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با پيش‌بيني آن‌ها در برنامه‌هاي آموزشي سالانه، نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي آن‌ها در چارچوب نظام آموزش كارمندان دولت اقدام نمايند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

55

22/12/1394

426123

بخشنامه

بخشنامه شرايط تصدي شغل دستيار ستادي

اين شغل دربرگيرنده فعاليت‌هايي است كه متصديان آن در تعامل و همكاري بي‌واسطه با مدير مافوق تصميم سازي، عهده‌دار راهنمايي و ارائه ديدگاه‌هاي تخصصي براي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، نظارت و مديريت عملكرد حوزه فعاليت به‌منظور ارتقاء سطح اثربخشي و تسهيل در انجام وظايف و مأموريت‌هاي محوله به مدير مربوطه مي‌باشند و اين بخشنامه مشتمل بر شرايط تصدي اين شغل است.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

56

26/12/1394

6964/1

دستور العمل

دستورالعمل پرداخت نحوه محاسبه حق‌الزحمه آزمون‌ها و عوامل اجرايي آموزش

اين دستورالعمل نحوه محاسبه حق‌الزحمه آزمون‌ها و عوامل اجرايي آموزش ارسالي از مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري كشور مي باشد.

مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

57

27/12/1394

171490

قانون

ابلاغ قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي الاثر مي‌شود.

رئيس‌جمهور


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

58

31/3/1395

37693

شيوه نامه

شيوه نامه امضاء گواهينامه‌هاي آموزشي توسط رئيس مركز برنامه‌ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات

مستند به ابلاغ ساختار جديد تشكيلات استانداري‌ها و تعريف معاونت آموزش و پژوهش در «مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات»: به‌منظور ايجاد رويه يكسان در صدور و امضاء گواهينامه‌هاي آموزشي، دستور فرماييد گواهينامه‌هاي آموزشي با امضاء «رئيس مركز برنامه‌ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات» صادر شود.

رئيس مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور

59

6/5/1395

643356

بخشنامه

بخشنامه ضوابط سازمان‌دهي واحدهاي عمومي

در اجراي بند (5) مصوبه يكصد و هفتاد و سومين جلسه شوراي عالي اداري، موضوع ابلاغيه شماره 48891/206 مورخ 6/4/94 رياست محترم جمهور، ضوابط سازمان‌دهي واحدهاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به شرح زير براي اجرا، ابلاغ مي‌گردد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

60

18/10/1395

946198

بخشنامه

بخشنامه تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها

اين شورا علاوه بر راهبري و هدايت دستگاه‌هاي اجرايي استان در خصوص اجراي برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري، وظايف مربوط به كارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الكترونيك را نيز به عهده خواهد داشت.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

61

30/5/1395

684478

بخشنامه

بخشنامه در موضوع جشنواره شهيد رجايي

شوراي راهبري توسعه مديريت استان موظف است به‌عنوان ستاد جشنواره شهيد رجايي استان، اقدامات زير را انجام دهند: انتخاب 3 دستگاه كه بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي كسب نموده باشند؛ انتخاب حداكثر 6 دستگاه، شامل 3 دستگاه در محورهاي شاخص‌هاي عمومي و 3 دستگاه نيز در محورهاي شاخص‌هاي اختصاصي كه بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد، بالاترين امتياز در محورهاي انتخاب‌شده را كسب نموده باشند؛ انتخاب تيمهاي كاري مؤثر شامل حداكثر 4 نفر در هر يك از موارد فوق؛ ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيد رجايي و تقدير از برگزيده‌ها با حضور استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.

سازمان امور اداري و استخدامي

62

25/8/1395

849042

بخشنامه

بخشنامه رعايت قوانين و مقررات آموزش و توانمندسازي و ادامه تحصيل كاركنان

برابر مفاد ماده (61) قانون مديريت خدمات كشوري، اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي از زمان تصويب قانون، براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد، در داخل و خارج كشور با هزينه دستگاه‌هاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد. مطابق تبصره ذيل اين ماده، ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند؛ دستگاه‌هاي اجرايي الزامي براي پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر حتي با ارزش علمي كه كاركنان در زمان اشتغال كسب مي‌نمايند، ندارند؛ صدور هرگونه گواهي به مؤسسات آموزشي و دانشگاه‌ها براي ادامه تحصيل كاركنان به دليل موانع قانوني با محدوديت مواجه است.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

63

25/8/1395

848083

بخشنامه

بخشنامه ضوابط انتقال كاركنان تبديل وضع‌شده از قراردادي به پيماني

نيروهاي قرارداد كار معين (مشخص) كه بر اساس مصوبات كارگروه انتقال و با سپردن تعهد خدمت، منتقل‌شده و به پيماني تبديل وضع شده‌اند، بازگشت آن‌ها از منطقه محروم به منطقه برخوردار ميسر نمي‌باشد و جابجايي بين دستگاهي در منطقه محروم پس از موافقت دستگاه مبدأ و مقصد، امكان‌پذير مي‌باشد.

سازمان امور اداري و استخدامي

64

26/10/1395

962201

بخشنامه

بخشنامه نحوه اقدام دستگاه‌هاي اجرايي جهت اجراي مشاغل اختصاصي و عمومي ابلاغي

از تاريخ ابلاغ مشاغل اختصاصي و عمومي (موضوع ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري) رعايت شرايط احراز مشاغل يادشده الزامي مي‌باشد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ظرف مدت 3 ماه كليه پست‌هاي سازماني متصديان مشاغل مورد عمل قبلي را در مشاغل ابلاغي ذي‌ربط تخصيص دهند و مشاغل قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌گردند. بديهي است آن دسته از كارمنداني كه تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه در مشاغل مربوط اشتغال داشته‌اند و به‌موجب اين ابلاغيه غير واجد شرايط محسوب مي‌شوند حسب مورد در يكي از مشاغل مربوط (اختصاصي - عمومي) تخصيص خواهند يافت و ادامه خدمت، ارتقاء رتبه و طبقه و انتصاب آنان در مشاغل مورد تصدي پيش‌بيني‌شده بلامانع خواهد بود.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

65

2/11/1395

973579

بخشنامه

بخشنامه چگونگي به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي

بازنشستگاني كه در اجراي ماده 91 قانون استخدام كشوري و در زمان اعتبار قانوني ماده مذكور در سمت مقامات اعاده به خدمت شده‌اند تا زمان بازنشستگي مجدد يا پايان خدمت بنا به دلايل قانوني ديگر، به خدمت ادامه خواهند داد. در صورت بازنشستگي مجدد، پاداش پايان خدمت و وجوه مرخصي استحقاقي استفاده‌نشده اين قبيل كارمندان، در صورت استحقاق با رعايت سقف مقرر به‌تناسب سنوات خدمت انجام‌شده بعد از اعاده به خدمت قابل پرداخت است.

سازمان امور اداري و استخدامي

66

2/11/1395

972530

بخشنامه

بخشنامه تفكيك حوزه اداري و استخدامي از برنامه و بودجه در استان‌ها

در اجراي ماده (7) مصوبه شماره 792054 تاريخ 27/7/95 شوراي عالي اداري موضوع تفكيك حوزه اداري و استخدامي در استان‌ها، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا تكاليف، مأموريت‌ها و وظايف اصلي در سه حوزه زير تا زمان تفكيك حوزه اداري و استخدامي از برنامه‌وبودجه، ذيل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني آن سازمان و با راهبري جنابعالي انجام گيرد.

سازمان امور اداري و استخدامي

67

27/11/1395

1041027

بخشنامه

بخشنامه تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها

استانداري‌ها به‌منظور طراحي ساز و كارهاي مناسب براي اجرايي نمودن سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و همچنين فراهم نمودن اجراي تكاليف و وظايف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري، شوراي راهبري توسعه مديريت استان را با اعضاي مشخص‌شده در مصوبه مذكور تشكيل دهند.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

68

15/12/1395

1073123

بخشنامه

بخشنامه جشنواره شهيد رجايي

به‌منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آن‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1396 ابلاغ مي‌گردد.

سازمان امور اداري و استخدامي

69

15/12/1395

158976

قانون

ابلاغ قانون اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري

ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي كه به‌موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار هستند، مي‌توانند تا سي‌وپنج سال خدمت نمايند.

رئيس‌جمهوري

70

22/12/1395

1091808

بخشنامه

بخشنامه دوره‌هاي آموزشي «منشور حقوق شهروندي» و «حقوق شهروندي در نظام اداري»

دوره‌هاي آموزشي «منشور حقوق شهروندي» و «حقوق شهروندي در نظام اداري» به شرح پيوست، ابلاغ مي‌گردد. اين دوره‌ها در زمره آموزش‌هاي عمومي مصوب كارمندان دولت تلقي شده و لازم است دستگاه‌هاي اجرايي با پيش‌بيني آن‌ها در برنامه‌هاي آموزشي سالانه، نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي اين دوره‌ها در چارچوب نظام آموزشي كارمندان دولت اقدام نمايند.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

71

28/12/1395

1126198

تصويب نامه

تصويب نامه موضوع تسهيل در فرآيند اجرا و راهبري برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري از طريق شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي

نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور براي عضويت در شوراهاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل وابسته به رئيس‌جمهور كه در رأس آن معاون رئيس‌جمهور است، معرفي خواهند شد. در شوراي راهبري سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به اين دستگاه‌ها، نماينده وزير يا رئيس سازمان‌هاي مذكور معرفي و شركت مي‌كنند.

رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري

72

28/12/1395

1126446

تصويب نامه

تصويب نامه ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات دولتي، هماهنگي، يكسان‌سازي و بهبود فرآيندهاي مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي

دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند طي مدت 3 ماه برنامه الكترونيكي كردن خدمات خود را از طريق سازمان اداري و استخدامي كشور جهت بررسي و تأييد به كميسيون توسعه دولت الكترونيكي ارائه دهند. كميسيون موظف است طي مدت 3 ماه پس از دريافت برنامه مذكور، نسبت به اعلام نظر در خصوص آن اقدام نمايد؛ دستگاه‌هاي اجرايي كه شناسنامه خدمات آن‌ها به تأييد سازمان رسيده و شناسه دريافت نموده‌اند، موظف‌اند در صورت هرگونه تغيير در خدمات خود، اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمات خود را به‌روز نموده و مجدداً به تأييد سازمان برسانند.

رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري

73

6/1/1396

2285

بخشنامه

بخشنامه موضوع افزايش امتيازات و فوق‌العاده‌هاي مواد شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 هيأت وزيران

افزايش امتيازات و فوق‌العاده‌هاي مواد فوق در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، موكول به طي مراحل پيش‌بيني‌شده در قانون مذكور و آيين‌نامه‌هايي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات مصوب است.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

74

22/1/1396

1113776

بخشنامه

بخشنامه نحوه تطبيق كارمندان در طبقات ورودي مشاغل

«طبقه ورودي كليه مشاغل در جدول شماره (1) دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 يك طبقه افزايش مي‌يابد و با اين اصلاح، سقف طبقات استحقاقي موضوع بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 در كليه سطوح شغلي با رعايت كليه مقررات مربوط نيز يك طبقه افزايش مي‌يابد»

سازمان امور اداري و استخدامي

75

26/1/1396

5713/ت 54175 هـ

تصويب نامه

تصويب نامه ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور

هيئت‌وزيران در جلسات 16/1/96 و 20/1/96 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور را مشتمل بر 14 ماده تصويب كرد.

معاون اول رئيس‌جمهور

76

28/1/1396

1123177

بخشنامه

بخشنامه جداول همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

در اجراي تبصره (1) بند (2) مصوبه شماره 570854204 هـ مورخ 26/1/96 هيأت محترم وزيران به پيوست جداول همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، موضوع افزايش امتيازات جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

سازمان امور اداري و استخدامي

77

2/2/1396

1130740

بخشنامه

بخشنامه اصلاح موضوع «نحوه تطبيق كارمنـدان در طبقات ورودي مشاغل»

موضوع نحوه تطبيق كارمنـدان در طبقات ورودي مشاغل به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: طبقه 2: ديپلم و پايين‌تر؛ طبقه 4: كارداني؛ طبقه 5: كارشناسي؛ طبقه 6: كارشناسي ارشد؛ طبقه 7: دكتري.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

78

2/2/1396

1132012

بخشنامه

بخشنامه موضوع امكان شركت كارمندان قراردادي در دوره‌هاي آموزشي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار مي‌گردد

دوره‌هايي كه بر اساس قراردادهاي في‌مابين دستگاه اجرايي و مؤسسات و شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد براي انتقال فناوري، يادگيري كاربردها و راه‌اندازي نظام‌هاي مربوط به موضوع قرارداد برگزار مي‌گردد، نيروهاي قراردادي داراي شناسه از سازمان اداري و استخدامي كشور نيز كه متولي موضوع قرارداد في‌مابين در دستگاه تابعه هستند مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط در آن دوره‌ها شركت نمايند.

سازمان امور اداري و استخدامي

79

4/2/1396

1137033

بخشنامه

بخشنامه ابلاغ كارشناس راهبري حراست، كارشناس حراست نيروي انساني، كارشناس حراست فناوري اطلاعات، كارشناس حراست فيزيكي و كاردان حراست به‌عنوان مشاغل عمومي

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مشاغل كارشناسي راهبري حراست، كارشناس حراست نيروي انساني، كارشناس حراست فناوري اطلاعات، كارشناس حراست اسناد و مدارك، كارشناس حراست فيزيكي و كاردان حراست را به‌عنوان مشاغل عمومي در دستگاه‌هاي اجرايي تصويب نمود. اجراي اين مصوبه به‌هيچ‌وجه نبايد موجب توسعه تشكيلات تفصيلي و پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي گردد.

سازمان امور اداري و استخدامي

80

26/2/1396

1172660

بخشنامه

بخشنامه اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/93 به شرح زير موافقت نمود و بندهاي اول، پنجم، هشتم، يازدهم ماده 1؛ ماده 8؛ بند سوم ماده 9؛ ماده 10؛ ماده 11؛ ماده 13؛ ماده 15 اصلاح گرديد.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

81

26/2/1396

1173415

بخشنامه

بخشنامه دستورالعمل جابجايي اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال‌يافته از دستگاه‌هاي اجرايي مبدأ (ملي/استاني) به دستگاه اجرايي مقصد (ملي/استاني)

سازمان برنامه‌وبودجه كشور مجاز است در صورت جابه‌جايي كاركنان (رسمي، پيماني و قراردادي) در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، اعتبار حقوق و مزاياي آنان را از دستگاه اجرايي مبدأ كسر و به دستگاه اجرايي مقصد اضافه نمايد. صدور مجوزهاي جابه‌جايي كاركنان، مطابق با قوانين و مقررات مربوطه و با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور انجام مي‌گيرد و جابه‌جايي اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي صرفاً براي موارد تأييدشده قابل اقدام مي‌باشد. بديهي است بررسي و تأييد اين امر بر عهده دستگاه اجرايي مقصد خواهد بود.

سازمان برنامه‌وبودجه

82

9/3/1396

38036

دستورالعمل

دستورالعمل بازرسي ستاد صيانت استان‌هاي سراسر كشور

گروه بازرسي (زير نظر دبير ستاد صيانت استان‌ها) و مديركل اجتماعي و فرهنگي مي‌بايست از اقدامات ادارات استاني و شهرستاني از تاريخ 10/4/96 تا 30/5/96 در حوزه‌هاي (وظايف دستگاه‌هاي 24 گانه در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ برنامه‌هاي درون‌سازماني عفاف و حجاب بر اساس مصوبه ستاد مركزي صيانت وزارت كشور؛ برنامه‌هاي حقوق شهروندي بر اساس مصوبه ستاد مركزي صيانت وزارت كشور) بازرسي و ارزيابي به عمل آورد.

وزارت كشور

83

24/4/1396

1275875

بخشنامه

بخشنامه موضوع ايجاد پست همطراز به استناد «تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه

با عنايت به نظر كميته حقوقي سازمان، ايجاد پست سازماني همطراز تكليف نشده است. بلكه به برخورداري از حقوق و مزاياي همان پست اشاره شده است.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

84

2/5/1396

1294218

بخشنامه

بخشنامه اصلاح قسمت الف بند (5) بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/92 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور (سابق)

قسمت «الف» بند (5) بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/92 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور (سابق)، مستند به ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري، به شرح زير اصلاح مي‌گردد: «قراردادها از طريق مناقصه و فراخوان عمومي منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضيان واجد شرايط، ترك تشريفات مناقصه با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مربوط امكان‌پذير است».

سازمان امور اداري و استخدامي

85

9/5/1396

1305991

بخشنامه

بخشنامه برقراري و پرداخت حقوق و مزاياي دستياران مقامات (با عنايت به مفاد ماده (4) مصوبه شماره 48892/206 مورخ 06/04/1394 شوراي عالي اداري)

دستياران مقامات موضوع بند «د» و «ه» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آن‌ها و روساي سازمان‌هاي وابسته همتراز پست سازماني «معاون مديركل» و دستياران ادارات كل ستادي و عناوين همسطح، همتراز پست سازماني «رئيس گروه يا رئيس اداره» از نظر برقراري و پرداخت حقوق و مزايا تعيين مي‌گردند.

سازمان امور اداري و استخدامي

86

10/5/1396

1308186

بخشنامه

بخشنامه دستورالعمل اجرايي فرآيند ارزشيابي مديران و كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

در اجراي ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 231327/ت43915ك مورخ 21/11/88 و بند 2 ماده (49) قانون مذكور و نيز در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد، به پيوست دستورالعمل اجرايي فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

87

15/5/1396

1316055

بخشنامه

بخشنامه تدوين راهكار قانوني لازم جهت تبديل وضع استخدامي كاركنان واجد شرايط به رسمي

در سنوات اجراي قانون برنامه پنجم توسعه با سازوكار پيش‌بيني‌شده در تبصره 2 ماده 57 اين قانون صورت مي‌پذيرفت، لذا با پايان يافتن مهلت اجراي قانون مذكور از ابتداي سال 1396 و عدم تعيين سازوكار خاصي براي اين موضوع در برنامه ششم توسعه، معاونت سرمايه انساني اين سازمان در حال تدوين راهكار قانوني لازم مطابق با احكام مواد 45 و 46 قانون مديريت خدمات كشوري جهت تبديل وضع استخدامي كاركنان پيماني واجد شرايط به رسمي مي‌باشد كه مراتب در اسرع وقت پس از حصول نتيجه نهايي به اطلاع دستگاه‌هاي اجرايي خواهد رسيد.

سازمان امور اداري و استخدامي

88

22/5/1396

1335268

بخشنامه

بخشنامه ارسال كليه برنامه‌هاي آموزشي سالانه به تفكيك ستاد و واحدهاي استاني به سازمان اداري و استخدامي كشور

در كليه دستگاه‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني، برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي مصوب مديران حرفه‌اي صرفاً بر عهده مركز آموزش مديريت دولتي و واحدهاي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، آموزش مديران سياسي (مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري) بر عهده مركز آموزش مديريت دولتي و اجراي دوره‌هاي آموزشي توجيهي بدو خدمت بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي، مركز آموزش مديريت دولتي و واحدهاي آموزش و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌باشد.

سازمان امور اداري و استخدامي


 

رديف

تاريخ

شماره

نوع مستند

موضوع

شرح

مقام صادركننده

89

30/5/1396

1351824

تصويب نامه

تصويب نامه اصلاح دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي

به‌منظور بهره‌گيري از ظرفيت زنان و جوانان توانمند كشور براي تصدي پست‌هاي مديريتي، ميزان تجربه موردنياز براي تصدي هر يك از سطوح مديريت حرفه‌اي (از تجربه خدمت دولتي) در مورد زنان و كارمندان كمتر از 15 سال سابقه در مواردي كه ساير شرايط، احراز شده باشد به دوسوم مدت زمان پيش‌بيني‌شده در ج